BemiddelingSoftware Terms and conditions

Inleiding van BemiddelingSoftware

BMK ontwikkelt en commercialiseert het softwarepakket BMS Bemiddelingsoftware / Best Mediation Software (of korter “BMS”) ten behoeve van de automatisering van bemiddelaarsbureau’s, bemiddelaars en advocatenkantoren en juridische diensten die de bemiddelingspraktijk uitoefenen.

Om onze samenwerking zo vlot mogelijk te doen verlopen, herhalen wij u graag onze uitgangspunten, zoals deze ter sprake kwamen bij onze productdemonstratie. Het succesvolle gebruik van uw software hangt immers af van tal van factoren, die we van meet af wensen te benadrukken.

Waarom kiezen voor BMS?
BMS is een standaard softwarepakket, dat ontwikkeld wordt op basis van de meest voorkomende wensen en automatiseringsvereisten van een standaard gebruiker, wezen het een bemiddelingspraktijk, een advocaat-bemiddelaar of een individuele bemiddelaar. BMS is standaard software, die ontwikkeld werd op basis van de specifieke desiderata van de bemiddelaar. Het pakket is evenwel steeds in verdere ontwikkeling, waarin zeker rekening gehouden wordt met de suggesties van onze gebruikers en er dagdagelijks aan ons pakket verder ontwikkeld wordt, hetgeen de gebruiker alleen maar ten goede komt via onze upgrades. Het is een softwarepakket dat steeds in evolutie is.

Een goed BMS-gebruiker beschouwt onze software als de ruggengraat van zijn kantoor of dienst. Papieren dossiers worden overbodig. Het is de bedoeling dat BMS het dossier- en klantenbestand automatiseert, agenda, facturatie, modellen, afspraken, .... Een gedegen kennis van het pakket zorgt voor een goede werking. Indien U even niet meer verder kan, dan is verdere support mogelijk.

Bekijk onze volledige licentieovereenkomst

1. Toepassingsgebied en contactgegevens

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van BemiddelingSoftware www.bemiddelingsoftware.be en bms.bemiddelingsoftware.be, alsook het BemiddelingSoftware product. Verder benoemd als BemiddelingSoftware


Alvorens, op eender welke wijze, gebruik te maken van BemiddelingSoftware, wordt u vriendelijk verzocht deze Gebruiksvoorwaarden, de Privacy policy en de Cookie Verklaring aandachtig te lezen.


Door uw bezoek aan BemiddelingSoftware, of door eender welk gebruik ervan, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de Gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaring en de Cookieverklaring. Indien u bij het lezen van de Gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaring en/of de Cookieverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van BemiddelingSoftware.


BemiddelingSoftware wordt uitgebaat door BMK Solutions BVBA, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Hortelstraat 37, en ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0678 407 310.


Voor verdere inlichtingen of opmerkingen kan u BMK Solutions contacteren per mail naar kevin@bemiddelingsoftware.be2. Doel en inhoud van BemiddelingSoftware

BemiddelingSoftware verstrekt informatie over de diensten aangeboden door BMK Solutions en laat interactie toe met BMK Solutions voor bijvoorbeeld het regelen van een vergadering, vragen om bijkomende informatie, inschrijven voor een evenement, reageren op een blogartikel, etc.


De informatie die op BemiddelingSoftware wordt verstrekt, is van algemene aard en de gebruiker kan geen rechten ontlenen aan deze informatie. Tenzij anders vermeld, vormt de informatie verstrekt op BemiddelingSoftware op geen enkele manier een aanbod van diensten en/of producten.


BMK Solutions levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen, kunnen er zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.


U gaat ermee akkoord enkel van BemiddelingSoftware gebruik te maken op een wijze die in overeenstemming is met het toepasselijke recht of met de specifiek op u van toepassing zijnde wettelijke of andere regels. Bovendien gaat u ermee akkoord op BemiddelingSoftware geen gebruik te maken van "deep links", "robots" of enige andere technologie waardoor BemiddelingSoftware of de inhoud ervan wordt aangewend voor een doeleinde andere dan degene die aangegeven is in deze Gebruikersvoorwaarden. U mag zich geen toegang verschaffen tot inhoud op BemiddelingSoftware die niet voor u bestemd is, bijvoorbeeld door "hacking", "password-mining", of door enige andere techniek. Verder gaat u akkoord de eventuele kwetsbaarheid van BemiddelingSoftware niet te testen of beproeven.3. Aansprakelijkheid

BMK Solutions kan in geen geval of onder geen enkele omstandigheid, op directe of indirecte, algemene of bijzondere wijze aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade te wijten aan het gebruik van BemiddelingSoftware inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van het verstrekken van verkeerde informatie, alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.


Ondanks alle inspanningen, kunnen internetdiensten nooit volledig vrij zijn van mogelijke beveiligingsrisico's. Daarom is BMK Solutions niet verantwoordelijk voor schendingen van de confidentialiteit van gebruikersgegevens, bijvoorbeeld wanneer BemiddelingSoftware of de servers van BMK Solutions worden aangevallen door derden.


De inhoud van BemiddelingSoftware kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. BMK Solutions geeft geen garanties voor de goede werking van de Website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van BemiddelingSoftware.


BemiddelingSoftware kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. BMK Solutions verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. BMK Solutions verwijst tevens naar de eigen gebruiksvoorwaarden van de betreffenBemiddelingSoftwares.4. Accounts

Accounts andere dan geregistreerd voor klanten van BMK Solutions en accounts die zijn aangemaakt op geautomatiseerde wijze zijn niet toegestaan.


BMK Solutions kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het onrechtmatig en ongeoorloofd gebruik van BemiddelingSoftware door middel van het gebruik van uw gebruikersnaam en paswoord. De gebruiker is verantwoordelijk voor elk gebruik van de gebruikersnaam en paswoord. U verbindt er zich toe om uw gebruikersnaam en paswoord niet door te geven aan enige derde. Wanneer u anderen toch toegang wenst te geven tot BemiddelingSoftware van bms.bemiddelingsoftware.be kan u hiervoor kevin@bemiddelingsoftware.be contacteren. De toegang tot en het gebruik van BemiddelingSoftware door de door u aangevraagde gebruikers valt volledig buiten de verantwoordelijkheid van BMK Solutions.


U mag BemiddelingSoftware niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U bent verantwoordelijk voor alle handelingen die zich via uw account voordoen.


BMK Solutions zal gerechtigd zijn zonder waarschuwing uw account op te zeggen in het geval van niet-naleving van deze Gebruiksvoorwaarden, in het geval van schriftelijk of verbaal onaangepast of bedreigend gedrag tegenover BMK Solutions medewerkers of in het geval van enig misbruik van BemiddelingSoftwares, inclusief misbruik voor reclamedoeleinden.5. Beëindiging en opschorting

De licentienemer mag de overeenkomst, na afloop van de Initiële Abonnementsperiode ieder moment opzeggen. Opzegging gebeurt door in de BemiddelingSoftware-applicatie de opzeggingsfunctie te gebruiken. De overeenkomst eindigt per het einde van de lopende Periode ten tijde van de opzegging.

Indien een door licentienemer aan BemiddelingSoftware verschuldigde betaling niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt licentienemer dienaangaande het verzoek om alsnog per omgaande te betalen. Blijft betaling vervolgens 14 dagen uit, dan ontvangt licentienemer een herhaald betalingsverzoek vergezeld van de waarschuwing dat, als betaling daarna nog eens gedurende 14 dagen uitblijft, de overeenkomst door BemiddelingSoftware zal worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Blijft volledige betaling dan alsnog uit, dan is BemiddelingSoftware gerechtigd dienovereenkomstig de overeenkomst op te zeggen. Deze opzegging gebeurt middels een opzeggingsmail. In de opzeggingsmail informeert BemiddelingSoftware de licentienemer erover dat (i) hij nog één maand heeft om alle data uit de BemiddelingSoftware-applicatie en bijbehorende portalen te halen en (ii) dat alle data op het moment van eindigen van de overeenkomst definitief zullen worden verwijderd, tenzij licentienemer alle inmiddels verschuldigde bedragen alsnog betaalt. Zijn na een maand niet alle op dat moment reeds verschuldigd geworden bedragen betaald, dan eindigt de overeenkomst en worden alle gegevens in de BemiddelingSoftware applicatie en bijbehorende portalen van licentienemer, definitief gewist.6. Intellectuele eigendom

Elke reproductie, publieke mededeling of hergebruik van BemiddelingSoftware of een deel daarvan, d.i. met inbegrip van - doch niet beperkt tot - de daarin vervatte tekst, afbeeldingen, codes, interface elementen, informatie, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden, op welke wijze dan ook, is verboden behoudens na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van BMK Solutions.7. Wijzigingen

BMK Solutions behoudt zich steeds het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen.


Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 1 januari 2022.8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en dienen als dusdanig te worden geïnterpreteerd.


In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.